تور فرانسه

(0)
قیمت (به یورو) 990 
 • راهنمای تور
 • فارسی زبان
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه
تور فرانسه با پرواز مستقیم و اقامت 5 روزه در بهترین هتل های کشور فرانسه

توضیحات

تور فرانسه ، کشور فرهنگ و هنر

تور ۷ شب پاریس
در تور فرانسه ،پاریس، عروس شهرهای اروپا را خواهید دید، شهری با موزه‌های هنری مشهور از لبخند مونالیزا تا تابلوی ازدواج در قانا؛ از بلندای برج ایفل تا کاخ‌ها و قصرهایی با معماری گوتیک و باروک. از کلیسا ها و صومعه‌های قرون وسطی ای تا دژهای محکم و نفس گیر. آری به درستی اینها بخش کوچکی از این کشو زیباست. پاریس لقب شهر عاشقانه‌های بی پایان و عطر و مد را نیز دارد، شهری که نام خیلی از برندهای مطرح اروپا را یدک می کشد. خواهید دید با جزرو مد دریا صومعه‌ای از دریا سر بیرون میاورد و همگان را شگفت زده می‌کند یا در قبرستانی قدم خواهید گذاشت که آرامگاه ابدی خیلی از مشاهیر جهان است. به دیزنی لند بروید و دنیای کودکی خود را در دستان میکی موز ببینید. بی شک قدم زدن در شانزه لیزه از نوستالژیک‌ترین خاطرات تور فرانسه خواهد بود، آنرا با خوردن قهوه اصیل فرانسوی بیاد ماندنی‌تر کنید.

 

تور فرانسه از فرودگاه امام خمینی تهران آغاز می شود. پس از دیدار با راهنمای تور و همسفران، تحویل بار و گرفتن کارت پرواز، به سمت سالن ترانزیت می رویم و با پرواز مستقیم، تهران را به مقصد پاریس ترک می کنیم. حوالی ظهر، پس از گرفتن بار، از فرودگاه پاریس خارج می شویم و ماجراجویی مان اینجا آغاز می شود.

قیمت تور فرانسه – 8 روز پاریس

 

هتل هر نفر
2 تخته
هر نفر
1 تخته
کودک
زیر 2
کودک
2تا 4
کودک
4 الی 12
Novotel La Defense
*4
990 €
+پرواز
1490 €
+ پرواز
 60 € 490 €
+ پرواز
690 €
+پرواز

 

 

 

خدمات آژاتس
 • بلیط رفت و برگشت هواپیما ایران ایر
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت در هتل‌های ۴ ستاره مرکز شهر با صبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
 • گشت موزه لوور
مدارک ویزا  

——- مدارک هویتی —–

 • اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ازﺗﺎرﯾﺦ
 • ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮر و داﺷﺘﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ روﺑﺮوي ﻫﻢ.
 • اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم وﯾﺰاﻫﺎي ﺷﻨﮕﻦ ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻣﺮﯾﮑﺎ ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ.
 • ﺗﻤﺎم ﻣﺪارك ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 • 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 3/5 ×4/5 رﻧﮕﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼً  از رو ﺑﻪ رو ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ و ﺟﺪﯾﺪ
 • ﺗﺮ ﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان

 

——- شغلی ——–

 • ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑا مهر
 • ﺳﺎزﻣﺎن تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻗﺮارداد ﮐﺎري و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ.
 • ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ : ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ، ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺧﺮ.
 • اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﺗﺮﺟﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ، آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 • ﭘﺰﺷﮑﺎن ، ﮐﺴﺒﻪ و وﮐﻼ : ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ ، ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ
 • ،ﮐﺎرت ﻣﺒﺎﺷﺮت و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزارائه نامه از سندیکا و کارت وکالت
 • ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن : اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﻤﺮاه 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧ
 • اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧر
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎل آﯾﻨﺪ
 • ﺗﻤﺎم ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ودر ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺎﯾﺪ درآن ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت ، ﺳﻤﺖ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺴﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

—— مالی ——

 • اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﮑﻦ و ﭘﺮﯾﻨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻧﮑﯽ 3 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء  ) بانک حداکثــر ۷ روز قبــل از تاریــخ تحویــل مــدارک بــه ســفارت باشــد و ســایز پرینــت بانکــی A۴ باشــد.)
 • (.ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ  )ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  ﯾﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﻠﻎ 500/000/000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ(.
 • اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 • گردش سه ﻣﺎﻫﻪ ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ و اﻣﻀﺎ ﺑﺎﻧﮏ
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
 • زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﺋﯿد  دادﮔﺴﺘﺮ ي و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
 • اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ هر نفر 150 الی 200 میلیون.
نکات مهم
 • ارائه ضمانت‌نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافرین الزامی است.
 • مسافرین (به جز افراد زیر ۱۲ سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری VFS الزامی می باشد.
 • اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند.
 • عوارض خروج از کشور، هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می‌باشد.
 • دریافت 10% از کل هزینه تور حین ثبت نام و مابقی هزینه‌ها طی روند صدور ویزا انجام می‌پذیرد.
 • در صورت عدم صدور روادید از سوی سفارت، هزینه ترجمه‌ها و سوخت پرواز از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مستردد می‌گردد.
 • مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
 • اتاق سه تخته با توجه به قابلیت و ظرفیت هتل در دسترس می‌باشد.
 • امکان ادامه سفر در مقاصد دیگر به انتخاب مسافر وجود دارد. در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس بگیرید.
لوازم پیشنهادی
 • کفش پیاده‎ر‎وی
 • دوربین عکاسی
 • عینک و کلاه آفتابی
 • کرم ضد آفتاب
 • بطری کوچک آب

 


زمانبندی

۱ آذر ماه ۱۳۹۸

۸ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸

۶ دی ماه ۱۳۹۸
در صورت در خواست برای تاریخ های دیگر لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.


0 دیدگاه
 • Position
 • Comfort
 • Price
 • Quality

بارگذاری بیشتر نقدوبررسی