تور ایتالیا

(1)
قیمت (به یورو) 690 
 • راهنمای تور
 • فارسی زبان
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا
تور ایتالیا با پرواز مستقیم و اقامت 7 روزه در بهترین هتل های کشور ایتالیا

توضیحات

تور ایتالیا ، اعجاز تاریخ و هنر!

تور 4 روزه رم در یک نگاه

در تور ایتالیا کشور موزه‌ی روباز را خواهید دید، کشور مارکوپولو، داوینچی، آنژ، دانته و گالیله. کشوری به وسعت امپراطوری روم باستان و رنسانس. در تور ایتالیا از شهرهای رم، فلورانس و ونیز بازدید خواهید کرد. شهرهایی که هر کدام مملو از جاذبه‌های بی بدیل هستند. می توانید روی سکوهای آمفی تئاتر کولوسئوم بنشینید و کلیسای سانتا ماریا ماجوره ، برج پیزا تا دروازه کنستانتین را در یک قاب ببینید. یا می توانید سوار بر یک فراری بناها و مجسمه های میکل آنژ را در فلورانس تماشا کنید. حالا موقع استراحت روی قایق های ونیزی (گوندولا) است. بالماسکه را امتحان کنید و لحظات زیبایی را در این شهر رقم بزنید.

تور ایتالیا از فرودگاه امام خمینی تهران آغاز می شود. پس از دیدار با راهنمای تور و همسفران، تحویل بار و گرفتن کارت پرواز، به سمت سالن ترانزیت می رویم و با پرواز مستقیم، تهران را به مقصد رم ترک می کنیم. حوالی ظهر، پس از گرفتن بار، از فرودگاه رم خارج می شویم و ماجراجویی مان اینجا آغاز می شود.

 

قیمت تور ایتالیا  – 5 روز رم

 

هتل هر نفر
2 تخته
هر نفر
1 تخته
کودک
زیر 2
کودک
2تا 4
کودک
4 الی 12
Mediterraneo
*4
690 €
+پرواز
1138 €
+ پرواز
 50 € 155 €
+ پرواز
510 €
+پرواز

 

 

 

خدمات آژاتس
 • بلیط رفت و برگشت هواپیما
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت در هتل‌های ۴ ستاره مرکز شهر با صبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
مدارک ویزا  

——- مدارک هویتی —–

 • اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ازﺗﺎرﯾﺦ
 • ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮر و داﺷﺘﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ روﺑﺮوي ﻫﻢ.
 • اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم وﯾﺰاﻫﺎي ﺷﻨﮕﻦ ، ﮐﺎﻧﺎدا، آﻣﺮﯾﮑﺎ ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ.
 • ﺗﻤﺎم ﻣﺪارك ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 • 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 3/5 ×4/5 رﻧﮕﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼً  از رو ﺑﻪ رو ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ و ﺟﺪﯾﺪ
 • ﺗﺮ ﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان

 

——- شغلی ——–

 • ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑا مهر
 • ﺳﺎزﻣﺎن تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻗﺮارداد ﮐﺎري و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ.
 • ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ : ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ، ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺧﺮ.
 • اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﺗﺮﺟﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ، آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 • ﭘﺰﺷﮑﺎن ، ﮐﺴﺒﻪ و وﮐﻼ : ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ ، ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ
 • ،ﮐﺎرت ﻣﺒﺎﺷﺮت و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزارائه نامه از سندیکا و کارت وکالت
 • ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن : اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﻤﺮاه 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧ
 • اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و 3 ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧر
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان : ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎل آﯾﻨﺪ
 • ﺗﻤﺎم ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ودر ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺎﯾﺪ درآن ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت ، ﺳﻤﺖ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺴﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

—— مالی ——

 • اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﮑﻦ و ﭘﺮﯾﻨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻧﮑﯽ 3 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء  )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
 • (.ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ  )ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  ﯾﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﻠﻎ 500/000/000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ(.
 • اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 • گردش سه ﻣﺎﻫﻪ ﺑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ و اﻣﻀﺎ ﺑﺎﻧﮏ
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
 • زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﺋﯿد  دادﮔﺴﺘﺮ ي و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.
 • اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ هر نفر 70 الی 200 میلیون.
نکات مهم
 • ارائه ضمانت‌نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافرین الزامی است.
 • هر نفر در اتاق یک خوابه 65 درصد به هزینه ارزی اضافه میشود.
 • عوارض خروج از کشور، هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده مسافرین می‌باشد.
 • دریافت 30% از کل هزینه تور حین ثبت نام و مابقی هزینه‌ها طی روند صدور ویزا انجام می‌پذیرد.
 • در صورت عدم صدور روادید از سوی سفارت، هزینه ترجمه‌ها و سوخت پرواز از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مستردد می‌گردد.
 • مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
 • اتاق سه تخته با توجه به قابلیت و ظرفیت هتل در دسترس می‌باشد.
 • امکان ادامه سفر در مقاصد دیگر به انتخاب مسافر وجود دارد. در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس بگیرید.
لوازم پیشنهادی
 • کفش پیاده‎ر‎وی
 • دوربین عکاسی
 • عینک و کلاه آفتابی
 • کرم ضد آفتاب
 • بطری کوچک آب

 

 

 


زمانبندی

تاریخ  3 آذر
تاریخ  10 آذر
تاریخ  17 آذر

در صورت در خواست برای تاریخ های دیگر لطفا با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.


1 دیدگاه
 • Position
 • Comfort
 • Price
 • Quality

بارگذاری بیشتر نقدوبررسی