(0)

تور لیدر رم (راهنمای تور رم)

تور 8 ساعت رم با لیدر فارسی زبان رم

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر میلان

تور 8 ساعت میلان با لیدر فارسی زبان

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر بولونیا ایتالیا

تور لیدر و مترجم 8 ساعت در بولونیا ایتالیا

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر و مترجم تجاری میلان

تور لیدر و مترجم تجاری میلان | مدت زمان 8 ساعت

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر فلورانس

سفری خاطره انگیز با تور لیدر فلورانس | مدت زمان 8 ساعت

 100*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر تورین

سفری خاطره انگیز با تور لیدر تورین | مدت زمان 8 ساعت

 70*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر رم

تور لیدر حرفه ای رم | مدت زمان 8 ساعت

 105*مجموع هزینه ها

جزئیات

(1)

تور ایتالیا

تور 4 شب و 5 روز رم ایتالیا | پرواز ایران ایر یا ایرفلوت

 690*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر رم

لیدر حرفه ای رم و راهنمای محلی رم | مدت زمان 8 ساعت

 110*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر میلان

لیدر حرفه ای میلان و راهنمای محلی میلان | مدت زمان 8 ساعت

 130*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر ونیز

لیدر حرفه ای ونیز و راهنمای محلی ونیز | مدت زمان 8 ساعت

 120*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور لیدر ونیز

سفری خاطره انگیز با تور لیدر ونیز | مدت زمان 8 ساعت

 110*مجموع هزینه ها

جزئیات