(0)

شهر زیر زمینی کاریز کیش

تماشای عجایب معماری قدیمی و مدرنیته در شهر زیر زمینی کاریز کیش

 3*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به کوتا (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به کوتا |مدت زمان 45 دقیقه

 27*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به جیمباران (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به جیمباران |مدت زمان 45 دقیقه

 27*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سواحل لگیان (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به لگیان | مدت زمان 45 دقیقه

 27*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به نوسادوآ (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به نوسادوآ | مدت زمان 45 دقیقه

 27*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به اوبود (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به اوبود |مدت زمان 90 دقیقه

 35*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سمینیاک (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سمینیاک

 27*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور پیاده روی دریایی بالی

تماشای شگفتی های اعماق دریا با پیاده روی دریایی بالی | مدت زمان 30 دقیقه

 75*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

رفتینگ در رودخانه آیونگ بالی

اوج هیجان در رفتینگ بالی | مدت زمان 1 ساعت

 35*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور اسنورکلینگ و گشت جنگل مانگرو جزایر بالی

لذت در گشت با قایق جنگل مانگرو و اسنورکلینگ بالی | مدت زمان 10 ساعت

 67*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

اسکوتر دریایی بالی

تماشای زیبایی های اعماق اقیانوس با اسکونر دریایی بالی | مدت زمان 25 دقیقه

 67*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

موج سواری بالی

لذت و هیجان با موج سواری بالی | مدت زمان 2/5 ساعت

 50*مجموع هزینه ها

جزئیات