(0)

شهر زیر زمینی کاریز کیش

تماشای عجایب معماری قدیمی و مدرنیته در شهر زیر زمینی کاریز کیش

20.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به کوتا (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به کوتا |مدت زمان 45 دقیقه

90.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به جیمباران (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به جیمباران |مدت زمان 45 دقیقه

92.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سواحل لگیان (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به لگیان | مدت زمان 45 دقیقه

90.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به نوسادوآ (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به نوسادوآ | مدت زمان 45 دقیقه

90.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به اوبود (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به اوبود |مدت زمان 90 دقیقه

130.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سیناراجا (3 نفر)

سفری ایمن با ترانسفر اختصاصی فرودگاه بالی به سیناراجا

243.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور پیاده روی دریایی بالی

تماشای شگفتی های اعماق دریا با پیاده روی دریایی بالی | مدت زمان 30 دقیقه

455.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

رفتینگ در رودخانه آیونگ بالی

اوج هیجان در رفتینگ بالی | مدت زمان 1 ساعت

150.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

تور اسنورکلینگ و گشت جنگل مانگرو جزایر بالی

لذت در گشت با قایق جنگل مانگرو و اسنورکلینگ بالی | مدت زمان 10 ساعت

350.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

اسکوتر دریایی بالی

تماشای زیبایی های اعماق اقیانوس با اسکونر دریایی بالی | مدت زمان 25 دقیقه

347.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

موج سواری بالی

لذت و هیجان با موج سواری بالی | مدت زمان 2/5 ساعت

287.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

چتر پاراسل بالی

بر فراز دریا وتماشای مناظر زیبا با پاراسل بالی | مدت زمان 30 دقیقه

182.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

قایق بنانا بالی

اوج هیجان گروهی با بنانا بالی | مدت زمان 15 دقیقه

70.000*مجموع هزینه ها

جزئیات