(0)

بالون سواری کاپادوکیه

تور بالن سواری کاپادوکیه ترکیه | مدت 3 ساعت

160 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر (3 نفر)

سفری ایمن و راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر | مدت زمان 30 دقیقه

35 *مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر (6 نفر)

سفری ایمن و راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر | مدت زمان 30 دقیقه

45 *مجموع هزینه ها

جزئیات