(0)

بالون سواری کاپادوکیه

تور بالن سواری کاپادوکیه ترکیه | مدت 3 ساعت

 160*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر (3 نفر)

سفری ایمن و راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر | مدت زمان 30 دقیقه

 35*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر (6 نفر)

سفری ایمن و راحت با ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنکارا به مرکز شهر | مدت زمان 30 دقیقه

 45*مجموع هزینه ها

جزئیات