(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنتالیا به مرکز شهر (6 نفر)

ترانسفر اختصاصی از فرودگاه آنتالیا به هتل های آنتالیا و بالعکس (۶ نفر)

195.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنتالیا به کمر (6 نفر)

ترانسفر اختصاصی از فرودگاه آنتالیا به هتل های منطقه کمر و بالعکس (۶ نفر)

265.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه اسپارتا آنتالیا (۷ نفره)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه سبیها به آنتالیا (۷ نفره)

698.000*مجموع هزینه ها

جزئیات

(0)

ترانسفر اختصاصی فرودگاه آنتالیا به لارا (۴نفره)

ترانسفر فرودگاه آنتالیا به لارا | ۴ نفره

119.000*مجموع هزینه ها

جزئیات